Marrëveshja e Përdoruesit

Në këtë dokument, me “kompani” apo “Ne” do të nënkuptohet Electronic Line dhe “konsumator” apo “Ju” do të nënkuptohet cdo person, kompani, etnitet apo cdo organizëm i cili bën një porosi tek Kompania.

Marrëveshja e arritur" – duke depozituar një porosi nga formulari elektronik, ju jeni duke bërë një ofertë për blerje produkti, e cila nëse pranohet nga ne, do të rezultojë në një kontratë.

Kjo Marrëveshje rregullohet nga kushtet si më poshtë. Jeni të lutur të lexoni me kujdes termat dhe kushtet e kësaj Marrëveshje përpara se të përdorni këtë faqe. Duke përdorur këtë faqe, apo ndonjë pjesë të saj, ju bini dakort se keni lexuar Marrëveshjen dhe ju pranon të udhëhiqeni nga këto rregulla.


Të Përgjithshme:

 • Kompania merr hapat e nevojshëm për të përditësuar informacionin në lidhje me variacionet e produkteve e çmimet e tyre. Çmimet janë subjekt ndryshimi pa një njoftim paraprak dhe të gjitha porositë mund të kushtëzohen nga gjendja stok e kompanisë apo diskrecioni i saj.
 • Kompania merr të gjithë hapat e nevojshme të sigurojë që të gjitha produktet e reklamuar në këtë faqe janë të disponueshëm. Nëse herë pas here produkti nuk është në gjendje, Kompania rezervon të drejtën të ofrojë tek Konsumatori produkt alternative me një vlerë apo stil të përafërt
 • Cmimet e deklaruara në këtë faqe online mund të jenë të ndryshëm nga ato që aplikohen në dyqanet tona, me prezence fizike.
 • Cmimet e shitjes online janë ato të aplikuara në ditën që bëhet porosia.
 • Të gjitha porositë janë subjekt konfirmimi final rreth disponibilitetit dhe Electronic Line rezervon të drejtën të tërheqë/anullojë porosinë nëse ndonjë nga produktet apo shërbimet janë të padisponueshme. Në rast se Kompania nuk është në gjendje të përmbush ndonjë nga porositë e Konsumatorit, ajo do të njoftojë kosumatorin nga telefoni apo email përpara shpë
 • Është e ndaluar shitja e artikujve hoverbaord tek personat nën 18 vjec. Duke bërë një porosi të tillë, Konsumatori konfirmon se ai ka arritur moshën 18 vjec dhe merr përsipër cdo lloj përgjegjësie për blerjen e produktit, terheqjen e tij nga shërbimi postar si dhe përdorimin e kësaj pajisje.

 

Regjistrimi:

 • Konsumatorët janë të lutur të regjistrohen përpara se të bëjnë ndonjë porosi ndërmjet kësaj faqe. Gjatë regjistrimit:
 1. Ju duhet të n’a siguroni ne informacion të saktë, të plotë dhe të përditësuar në lidhje me të dhënat tuaja të regjistrimit.
 2. Ju duhet të siguroni username dhe fjalëkalimin tuaj në rastet kur ju dëshironi të regjistroheni. Ne ju rekomandojmë që të përdorni fjalëkalime të forta dhe të gjata me karaktere të vecanta dhe numra. Ne gjithashtu ju rekomandojmë të mos përdorni të njëjtin fjalëkalim në llogaritë e tjera tuaja online, si dhe të mos komunikoni asnjë informacion konfidencial nëpërmjet rrjeteve online.
 • Ju n’a autorizoni automatikisht ne të marrim të mirëqenë se cdo person që do të përdor këtë faqe me username dhe fjalëkalimin tuaja është ose ju, ose ndonjë i autorizuar nga ju.
 • Kompania gëzon të drejtën të refuzojë regjistrimin e ndonjë konsumatori potencial apo të ndërpresë regjistrimin e ndonje konsumatori për cfarëdolloj arsye.
 • Ju duhet të n’a informoni ne menjëherë tek shop@electronicline.al rreth cdo ndryshimi të të dhenave të siguruara më parë, me qëllim që ne të komunikojmë në mënyrë
 • Në rast se llogaria juaj nuk përdoret për një periudhë 1 vjecare, ne, për sigurinë tuajën dhe tonën, do ta konsiderojmë llogarinë tuaj si të mbyllur dhe do të çaktivizojmë atë, si dhe pikët e akumuluara apo bonot (nese aplikohet) do të konfiskohen. Ju do t’ju duhet të ri-apikoni nëse dëshironi të bëni blerje të mëtejshme në faqen tone online.

 

Politikat e Këmbimit të Porosive:

 • Është përgjegjësi e Konsumatorit të kontrollojë gjendjen e produktit menjëherë pas shpëndarjes tonë.
 • Këmbimi është i mundur vetëm kur është bërë pagesa.
 • Këmbimi është i mundur në rast se produkti është me defekt apo dëmtuar. Pretendime të tilla (nëse ka) duhen të reklamohen tek adresa e email shop@electronicline.al, brënda 24 orëve nga dorrëzimi i produktit, në të kundërtën ne kemi të drejtën të refuzojmë kërkesën tuaj.
 • Këmbimi do të bëhet brenda 7 (shtatë) ditëve pas konfirmimit nga ana jonë.
 • Këmbimi gjithashtu është i mundur kur kërkohet ndërrimi me një artikull tjetër. Në këtë rast vlera monetare e porosisë të re duhet të jetë e barabartë (ose më e madhe) me vlerën e porosisë fillestare. Për këmbime për çështje dëshire procedohet si më lart – reklamimi i kërkesës tek adresa email brenda 24 orëve nga dorrëzimi i produktit. Në këtë rast shërbimi postar paguhet nga ju.
 • Në të gjitha rastet e këmbimeve, produkti që kërkohet të kthehet nga ju duhet të jetë në kuti dhe paketimi të jetë i pa dëmtuar.

 

Pagesa dhe Shpërndarja e produktit

 • Pagesa bëhet CASH në momentin e dorëzimit të
 • Shpërndarja e produktit bëhet nga momenti i konfirmimit të porosisë nga Kompania sipas

afateve të mëposhtme: (i) 5-24 (pesë -njëzet e katër) orë brenda qytetit të Tiranës nga e Hëna në të Shtunë ora 09:00 deri më 17:00, (ii) deri në 2-3 (dy-tre) ditë pune në cdo vend tjetër të Shqipërisë. Në llogaritjen e afatit të dorëzimit nuk mbahen parasysh festat zyrtare.

 • Dorëzimi i porosisë tuaj do të bëhet në adresën e siguruar nga ju.
 • Nëse shpërndarja e produktit vonohet, shtyhet ose anulohet për shkak të trafikut, motit, apo faktorë të tjerë, Kompania nuk do të jetë përgjegjës për humbjet e shkaktuara nga këto vonesa.
 • Ne rezervojmë të drejtën për të ngarkuar një tarifë shtesë nëse marrësi nuk është në dispozicion për të pranuar shpërndarjen në kohën e përcaktuar të dorëzimit. Kjo tarifë shtesë do të shërbente për të mbuluar kostot shtesë të shërbimit postar.
 • Është përgjegjësi e Konsumatorit të njoftojë Electronic Line menjëherë për çdo ndryshim të adresës apo orarit së tyre të dorëzimit.


Me nënshkrimin e këtij formulari, Konsumatori konfirmon se ka lexuar dhe pranon kushtet e kësaj Marrëveshjes si dhe ato të garancisë. Konsumatori, gjithashtu, me vullnetin e tij të plotë jep pëlqimin e tij për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave personale të siguruara në procesin e regjistrimit, sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Kjo Marrëveshje rregullohet nga ligjet e Republikës së Shqipërisë, dhe në rast të ndonjë konflikti të mundshëm ju bini dakort ti drejtoheni Gjykatës të Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Electronic Line rezervon të drejtën të ndryshojë këto kushte pa një njoftim paraprak.